DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Nabízíme rodičům dětí předškolního věku základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit. Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

  

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

(je přiměřeně obratné a zdatné, samostatné při oblékání, obouvání, stolování a osobní hygieně, zvládá drobný úklid a udržování pořádku na určeném místě)

 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

(zvládá odloučení od rodičů, dodržuje dohodnutá pravidla, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti, reaguje přiměřeně na danou situaci)

 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

(vyslovuje správně všechny hlásky, mluví ve větách, dovede vyprávět příběh a popsat situaci, má přiměřenou slovní zásobu, respektuje pravidla komunikace s dospělými i dětmi)

 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

(je přiměřeně zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami,  stavebnicemi apod., zvládá činnosti s drobnějšími předměty, správné držení tužky, umí napodobit základní geometrické obrazce a různé tvary)

 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

(rozlišuje základní vlastnosti předmětů a nachází jejich společné a rozdílné znaky - barvy, velikost, tvary, materiál apod., složí obrázek z několika tvarů, reaguje správně na světelné a akustické signály, rozlišuje jednoduché symboly a značky)

 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v základních matematických pojmech

(třídí a přiřazuje předměty dle daného kritéria, rozumí základním pojmům označujícím čas, prostor, velikost a hmotnost, orientuje se v číselné řadě do 5, porovnává počet prvků, rozpozná základní geometrické tvary, řeší jednoduché hádanky, úlohy a příklady)

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

(pamatuje si říkadla, básničky, písničky, je schopno si po přiměřené době vybavit a reprodukovat, co prožilo, vidělo a slyšelo, postupuje podle pokynů, přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je, pracuje samostatně)

 

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

(uplatňuje základní společenská pravidla při kontaktu a komunikaci s dětmi i dospělými,  zapojí se do práce ve skupině a při společných činnostech, dodržuje pokyny a pravidla, je schopno brát ohled na druhé a přizpůsobit se)

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

(pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení,  vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co bylo správné, co ne, hraje tvořivé a námětové hry, zapojí se do hudebních, výtvarných a divadelních aktivit)

 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

(spolehlivě se orientuje v blízkém okolí, chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí a na veřejnosti, zvládá běžné praktické činnosti a situace, má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností, dbá o pořádek a čistotu, uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování)