Odkaz na oficiální stránku projektu

Project Comenius Today-Tomorrow-Together

ZŠ Blansko, Erbenova 13 - Škola v pohybu


O projektu

Czech
Naši studenti vyrůstají ve sjednocené Evropě, která jim nabízí neomezené možnosti na otevřeném trhu práce, ale také vyžaduje celou řadu dovedností.
Naším cílem je pomoci našim žákům rozvíjet tyto schopnosti, osvojovat si klíčové kompetence pro celoživotní vzdělávání se zaměřením na tři aspekty projektu:
sociální a kulturní povědomí (Kdo jsem já, jak ostatní vidí mě a jak vidím ostatní?)
komunikace (Jaké způsoby komunikace používáme, jaké způsoby budou důležité v mé budoucnosti, jaké jsou možnosti, nebezpečí, výhody, pravidla elektronické komunikace a face-to-face komunikace?)
řešení problémů a flexibilita (Jaké dovednosti musím zvládnout, jaké dovednosti potřebuji pro svou budoucnost a jak je mohu rozvíjet, jak spolupracovat s ostatními?)
První část stanovuje cíl, aby studenti pochopili lépe sami sebe. Budou diskutovat o životním stylu a uvědomovat si mnoho podobností v jejich životním stylu, ale i rozdíly, které jsou založeny na různých kulturních kořenech.
V druhé části si budou žáci prohlubovat a zlepšovat komunikační návyky a také se učit, jak bezpečně a efektivně komunikovat různými způsoby.
Třetí část se zaměřuje na řešení problémů. Studenti budou muset spolupracovat a rozvíjet nové myšlenky a nápady k řešení problémů.English
Our students grow up in a united Europe that offers them the unlimited possibilities of an open labor market but also demands a variety of skills. In order to help our students to develop these 21st century skills and become more open-minded we decided to follow the key competences for lifelong learning set up by the EU and want to concentrate on three aspects in our project:
social and cultural awareness (Focus: Who am I? How do others see me and how do I see others? How do I present myself?)
communication (Focus: Which ways of communication do we use? Which ways will be important in my future? What are the possibilities/dangers/advantages/rules of e-communication and face-to-face communication?)
problem-solving and flexibility (Focus: Which skills do I have to handle tasks? Which skills do I need for my future and how can I develop them? How can I work with others?)
The first part sets the goal to make the students understand themselves better. They discuss their lifestyles and find out about the many similarities in their lifestyles but also differences that are based on cultural roots.
The second part makes the students aware of their communication habits and also teaches them how to safely and effectively communicate in different ways.
The third part focuses on problem-solving by working on complex tasks. The students will have to work together and develop new ideas in order to solve them.

Partneři v projektu

DE - Realschule Barßel Europaschule
SE - Tunaholmsskolan
LT - Sirvintu Lauryno Stuokos-Guceviciaus gimnazija
IT - Scuola Sec. 1° grado M. Regina
NL - Het Erasmus
AT - Neue Mittelschule Mürzzuschlag
GR - Gymnasium Kefalos

Tým Comenius

PaedDr. Milena Machová

Koordinátor

Mgr. Simona Poláková

Ředitelka školy

Učitelé

Zleva: Mgr. Martin Janák, Mgr. Jaroslav Cinkl, Mgr. Jitka Jelínková, PhDr. Věra Skoupá, Mgr. Simona Poláková, Mgr. Tomáš Vašek, PaedDr. Milena Machová, Mgr. Silvie Červenková, PaedDr. Zdeňka Kalová
Vytvořil Jan Kyzlink